ઘર " ડીએનએ ટેસ્ટ " રોગ પરીક્ષણો " Express Polyomavirus 1 day

Express Polyomavirus 1 day

24,95

Description

Sample : feathers
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Express Polyomavirus 1 day છેલ્લા સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો: March 5th, 2019 દ્વારા MybirdDNA

You may also like