ઘર " ડીએનએ ટેસ્ટ " રોગ પરીક્ષણો " Express Proventricular Dilatation Disease 1 day

Express Proventricular Dilatation Disease 1 day

34,90

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Accuracy of the test 90%
Test is done by DNA PCR

Express Proventricular Dilatation Disease 1 day છેલ્લા સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો: March 5th, 2019 દ્વારા MybirdDNA

You may also like