ઘર " ડીએનએ ટેસ્ટ " એવિયન ડીએનએ sexing " Lovebird cockatiel Pyrrhura molinae DNA sexing 3-6 days x5

Save 19,50!

Lovebird cockatiel Pyrrhura molinae DNA sexing 3-6 days x5

39,50 34,50

Description

Species : Only available for Agapornis roseicollis, Agapornis fischeri, Agapornis personatus, Agapornis nigrigenis, Nymphicus hollandicus and Pyrrhura molinae
Sample : feathers
You can order this DNA test pack and carry out the DNA tests in several times within the limit of 2 years. You can for example order the DNA test pack, send 2 DNA tests tomorrow, 3 other DNA tests in two months etc.
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Lovebird cockatiel Pyrrhura molinae DNA sexing 3-6 days x5 છેલ્લા સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો: March 5th, 2019 દ્વારા MybirdDNA

Additional information

prixparanalyse

4

You may also like