ઘર " ડીએનએ ટેસ્ટ " રોગ પરીક્ષણો " Low cost PBFD 3-6 days

Low cost PBFD 3-6 days

7,95

Description

Sample : feathers
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Low cost PBFD 3-6 days છેલ્લા સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો: March 5th, 2019 દ્વારા MybirdDNA

You may also like