ទំព័រដើម

MyBirdDNA laboratory is a world leader laboratory for birds DNA tests present in more than 300 countries and available in 107 languages.
MyBirdDNA laboratory is the first and the only fully automated laboratory for DNA sexing and avian diseases testing.
High number of samples and automatisation allow to provide to our clients high accurate and quality results, short delay and low cost prices.
All DNA tests are done by the MyBirdDNA plateform analyses in France.
We hope you enjoy your experience with us !

This video below explains how to order DNA sexing and DNA tests on MyBirdDNA

 

  • quality analysis
    គុណភាព: ការវិភាគដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញ, ការពិនិត្យពីរដងនៃលទ្ធផលជាង 700 ប្រភេទសត្វ
ទំព័រដើម ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ October 19th, 2018 ដោយ MybirdDNA