កញ្ចប់៖DNA sexing+ជំងឺរធ្វើតេស្ត

ប្រភេទសម្រាប់កញ្ចប់ផ្នែកវិ sexing និងជំងឺនៃសត្វបក្សីនៅក្នុង MyBirdDNA ពិសោធន៍

ទំព័រដើម " ធ្វើតេស្ត DNA " កញ្ចប់៖DNA sexing+ជំងឺរធ្វើតេស្ត

បង្ហាញទាំងអស់ ៤ លទ្ធផល