ជំងឺរធ្វើតេស្ត

ប្រភេទ DNA សម្រាប់ជំងឺនៃសត្វបក្សីនៅក្នុង MyBirdDNA ពិសោធន៍ដូច PBFD,polyomavirus,Chlamydiosis,proventricular dilatation ងឺ

ទំព័រដើម " ធ្វើតេស្ត DNA " ជំងឺរធ្វើតេស្ត

បង្ហាញទាំងអស់ ១៤ លទ្ធផល