ទំព័រដើម " ធ្វើតេស្ត DNA " ជំងឺរធ្វើតេស្ត " ប្រេ Chlamydiosis ១ ថ្ងៃ

ប្រេ Chlamydiosis ១ ថ្ងៃ

២៤,៩៥

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

ប្រេ Chlamydiosis ១ ថ្ងៃ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ March 5th, 2019 ដោយ MybirdDNA

You may also like