ប្រេ Chlamydiosis ១ ថ្ងៃ

២៤,៩៥

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

ប្រេ Chlamydiosis ១ ថ្ងៃ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ March 5th, 2019 ដោយ MybirdDNA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ប្រេ Chlamydiosis ១ ថ្ងៃ”

You may also like