ទំព័រដើម " ធ្វើតេស្ត DNA " ជំងឺរធ្វើតេស្ត " ប្រេងស្លាប់នៅប៉ា ១ ថ្ងៃ

ប្រេងស្លាប់នៅប៉ា ១ ថ្ងៃ

២៤,៩៥

Description

Sample : feathers
Detection of ectoparasites in bird feather : mainly mites , lice, fungus
Ectoparasites are often the cause of bad feather condition when PBFD or polyomavirus are not presents.
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

ប្រេងស្លាប់នៅប៉ា ១ ថ្ងៃ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ March 5th, 2019 ដោយ MybirdDNA

You may also like