រក្សាទុក ១៩៧,៥០!

ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD+ចំណាយទាប Polyomavirus+ចំណាយទាបស្លាប់ប៉ា+ចំណាយទាប Chlamydiosis x១០

350,00

Description

Sample : feathers + cloacal swab
Result expected in 3 to 6 days
DNA sexing accuracy 99.9%. Diseases accuracies: 99%.
For DNA sexing, more than 700 species available (see សំណួរគេសួរញឹកញាប់)
All these tests must be done on a single bird

ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD+ចំណាយទាប Polyomavirus+ចំណាយទាបស្លាប់ប៉ា+ចំណាយទាប Chlamydiosis x១០ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ October 8th, 2019 ដោយ MybirdDNA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD+ចំណាយទាប Polyomavirus+ចំណាយទាបស្លាប់ប៉ា+ចំណាយទាប Chlamydiosis x១០”

You may also like