រក្សាទុក ១៤,៧៥!

ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD+ចំណាយទាប Polyomavirus+ចំណាយទាបស្លាប់ប៉ា+ចំណាយទាប Chlamydiosis

37,50

Description

Sample : feather + cloacal swab
All these tests must be done on a single bird
Result expected in 3 to 6 days
DNA sexing accuracy 99.9%. Diseases accuracies: 99%.
For DNA sexing, more than 700 species available (see សំណួរគេសួរញឹកញាប់)

ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD+ចំណាយទាប Polyomavirus+ចំណាយទាបស្លាប់ប៉ា+ចំណាយទាប Chlamydiosis ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ October 8th, 2019 ដោយ MybirdDNA

Additional information

numberofanalyses

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD+ចំណាយទាប Polyomavirus+ចំណាយទាបស្លាប់ប៉ា+ចំណាយទាប Chlamydiosis”

You may also like