រក្សាទុក ៣៩,០០!

ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD x១០

145,00

Description

Sample : feathers
You can use these tests during 2 years after purchase
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)
More than 700 species available for DNA sexing (see សំណួរគេសួរញឹកញាប់)

ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD x១០ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ October 8th, 2019 ដោយ MybirdDNA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ចំណាយទា DNA sexing+ចំណាយទាប PBFD x១០”

You may also like