ទំព័រដើម " ធ្វើតេស្ត DNA " ជំងឺរធ្វើតេស្ត " ចំណាយទាប Polyomavirus ៣-៦ ថ្ងៃ

ចំណាយទាប Polyomavirus ៣-៦ ថ្ងៃ

៧,៩៥

Description

Sample : feathers
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

ចំណាយទាប Polyomavirus ៣-៦ ថ្ងៃ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ March 5th, 2019 ដោយ MybirdDNA

You may also like