ចំណាយទាប Polyomavirus ៣-៦ ថ្ងៃ

៧,៩៥

Description

Sample : feathers
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

ចំណាយទាប Polyomavirus ៣-៦ ថ្ងៃ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ March 5th, 2019 ដោយ MybirdDNA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ចំណាយទាប Polyomavirus ៣-៦ ថ្ងៃ”

You may also like