ទំព័រដើម " ធ្វើតេស្ត DNA " ជំងឺរធ្វើតេស្ត " ចំណាយទាប Proventricular Dilatation ងឺ ៣-៦ ថ្ងៃ

ចំណាយទាប Proventricular Dilatation ងឺ ៣-៦ ថ្ងៃ

២៥,០០

SKU: low-cost-proventricular-dilatation-disease-3-6-days Categories: ,

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 3 to 6 days
Accuracy of the test 90%
Test is done by DNA PCR

ចំណាយទាប Proventricular Dilatation ងឺ ៣-៦ ថ្ងៃ ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ March 5th, 2019 ដោយ MybirdDNA

You may also like