ទំព័រដើម » Products » ជំងឺរធ្វើតេស្ត » Express Polyomavirus 1 day

Express Polyomavirus 1 day

24,95

Description

Sample : feathers
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Express Polyomavirus 1 day ត្រូវបានកែចុងក្រោយ៖ March 5th, 2019 ដោយ MybirdDNA

You may also like