ഹോം » ഡി. എൻ. എ ടെസ്റ്റുകൾ » രോഗം പരിശോധനകൾ » Express Chlamydiosis 1 day

Express Chlamydiosis 1 day

24,95

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Express Chlamydiosis 1 day what അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: March 5th, 2019 by MybirdDNA

You may also like