ഹോം » ഡി. എൻ. എ ടെസ്റ്റുകൾ » രോഗം പരിശോധനകൾ » Express Proventricular Dilatation Disease 1 day

Express Proventricular Dilatation Disease 1 day

34,90

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Accuracy of the test 90%
Test is done by DNA PCR

Express Proventricular Dilatation Disease 1 day what അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: March 5th, 2019 by MybirdDNA

You may also like