ഹോം » ഡി. എൻ. എ ടെസ്റ്റുകൾ » രോഗം പരിശോധനകൾ » Low cost Polyomavirus 3-6 days

Low cost Polyomavirus 3-6 days

7,95

Description

Sample : feathers
Result expected in 3 to 6 days
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Low cost Polyomavirus 3-6 days what അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്: March 5th, 2019 by MybirdDNA

You may also like