வீடு » DNA சோதனை » நோய் பரிசோதனைகள் » Express Chlamydiosis 1 day

Express Chlamydiosis 1 day

24,95

Description

Sample : cloacal swab
Result expected in 1 day
Guarantee HQAA (high quality automated analyses)

Express Chlamydiosis 1 day கடைசியாக திருத்தப்பட்டது: March 5th, 2019 மூலம் MybirdDNA

You may also like