కాపాడు 19,50!

Lovebird cockatiel Pyrrhura molinae DNA sexing 3-6 days x5

34,50

వివరాలు

Species : Only available for Agapornis roseicollis, Agapornis fischeri, Agapornis personatus, Agapornis nigrigenis, Nymphicus hollandicus and Pyrrhura molinae
Sample : feathers
You can order this DNA test pack and carry out the DNA tests in several times within the limit of 2 years. You can for example order the DNA test pack, send 2 DNA tests tomorrow, 3 other DNA tests in two months etc.
Result expected in 3 to 6 days
గ్యారంటీ HQAA (అధిక నాణ్యత ఆటోమేటెడ్ విశ్లేషణలు)

Lovebird cockatiel Pyrrhura molinae DNA sexing 3-6 days x5 చివరిగా సవరించబడింది: మార్చి 5, 2019 గుండా MybirdDNA

Additional information

prixparanalyse

4

సమీక్షలు

ఇంకా సమీక్షలు లేవు.

సమీక్షించడానికి మొదటి వ్యక్తిగా ఉండండి "Lovebird cockatiel Pyrrhura molinae DNA sexing 3-6 days x5

మీరు కూడా ఇష్టపడవచ్చు…